Mały katechizm

1. Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.

Amen.

 

2. Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
 teraz i w godzinę śmierci naszej.
 Amen.

 

3. Aniele Boży

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen.

 

4. Pod Twoja obronę

Pod Twoją obronę
uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami
racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.

 

5. Credo

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego;
narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego;
święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;
grzechów odpuszczenie;
ciała zmartwychwstanie;
żywot wieczny.

Amen.

 

6. Modlitwa do Michał Archanioła

Święty Michale Archaniele
broń nas w walce.
Przeciw złości i zasadzkom
złego ducha bądź nam obroną.
Niech mu rozkaże Bóg-
pokornie prosimy.
A Ty Książę Wojska Niebieskiego
szatana i inne złe duchy, które
na zgubę dusz krążą po świecie,
mocą Bożą strąć do piekła.
 Amen.

 

7. Modlitwa do Ducha Świętego (przed lekcją)

DUCHU ŚWIĘTY, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym.

 

8. Dekalog

1.Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną. 
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. 
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 
4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 
5. Nie zabijaj. 
6. Nie cudzołóż. 
7. Nie kradnij. 
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 
9. Nie pożądaj żony bliźniego twego, 
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

9. II przykazania miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem a bliźniego swego jak siebie samego.

 

10. Akt wiary, nadziei, miłości i żalu

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu
Ach, żałuje za me złości
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
 dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

11. 7 grzechów głównych

1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.

4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo

 

12. 7 sakramentów świętych

1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

 

13. 5 przykazań kościelnych.

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

14. Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, tzn. nigdy nie umiera.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. 

 

15. Warunki dobrej spowiedzi

1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Szczera spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.